Připomínky k rekonstrukci Císařského ostrova v Praze 7

Dovolujeme si podat následující připomínky a doporučení k rekonstrukci území Císařského ostrova v Praze 7 (část ostrova po Ústřední čistírnu odpadních vod), které bylo silně postiženo povodní. Vede nás k tomu dlouholetý zájem naší organizace a tuto centrální část zelené Trojské kotliny. V letech před povodní jsme pečovali o háje a ornitologickou lokalitu ve střední části ostrova, mimo jiné i v rámci grantů Magistrátu hl. města Prahy. Po povodni jsme v rámci možností, se spolupracujícími oddíly skautů a mladých ochránců přírody, pomáhali při odstraňování škod.  

Současný stav

Na Císařském ostrově v Praze 7, silně postiženém povodní, byly do dnešní doby provedeny rozsáhlé odklízecí práce, a to zejména:

·       na pozemcích hl. města Prahy byly odstraněny naplaveniny a trosky zničených zahrádkářských osad a kynologického cvičiště, terén byl zarovnán; nutno konstatovat, že v režii správní firmy ACTON probíhaly práce již na podzim 2002 energicky a s dobrými výsledky;

·        na pozemcích Povodí Vltavy byly již z největší části odstraněny naplaveniny a provedeno kácení stromů;

·        v areálu jezdeckých oddílů byly odstraněny naplaveniny a jsou prováděny stavební a terénní úpravy;

·        probíhá rekonstrukce areálu jízdní policie u jezu.

 Negativem těchto činností bylo v některých částech nadměrné kácení stromů, přesahující rámec odstraňování povodňových škod. Jistý ohled k dalším přírodním  a krajinným funkcím řeky chyběl při zásazích na břehu a v příbřeží Vltavy, kde v některých pasážích byl úplně odstraněn porost, včetně kvalitních stromů, které povodeň přečkaly v dobrém stavu. V blízkosti nové jezdecké haly, resp. lávky do Troje, došlo k nezákonnému pokácení několika dominantních topolů černých, které je, pokud je nám známo, tč. v šetření České inspekce životního prostředí.

Rekonstrukční práce dosud nejsou patrny v areálu býv. ženijního vojska - Technických služeb u jezu a na pozemku Policie ČR - dříve objekt jízdní policie - u přístaviště parníků.

Cílový stav

Pokud jsme informováni, významný vliv na tvářnost území ostrova bude mít brzké rozhodování o budoucím rozvoji Ústřední čistírny odpadních vod. Rámcově podporujeme původní záměr územního plánu, čistírnu z Císařského ostrova vymístit. Správnost tohoto záměru prokázal i průběh loňské povodně, kdy ohrázovaný objekt čistírny významnou měrou přispíval ke zpětnému vzdutí. Současně však chápeme, že vybudování čistírny v nové lokalitě je mj. z finančních důvodů obtížně uskutečnitelné, a že pro splnění mezinárodních závazků v oblasti kvality vody může být potřebné rozšíření stávající čistírny východním směrem, do ploch, na nichž byly povodní zničeny zahrádkářské osady.

Rozšiřování ÚČOV však v každém případě musí být zasazeno do celkové koncepce rozvoje území Císařského ostrova. Základem této koncepce je v souladu s územním plánem využití území mezi stávajícím jezdeckým areálem a čistírnou pro přírodní a rekreační zeleň. Tedy plochy, které nebudou přímo využity pro rozšíření ÚČOV, se nestanou jakýmsi přidruženým obvodem čistírny, nýbrž budou řešeny jako kvalitní zeleň.

Doporučujeme tyto zásady řešení:

·   Háje mezi bývalými zahrádkami, řekou a jezdeckým areálem budou rekonstruovány jako přírodě blízké území. Bude podporováno obnovení ornitologické lokality (např. podpora keřových porostů), přiměřenou údržbou bude pečováno o kvalitu a vhodnou hustotu (nebo též povodňovou průtočnost) porostů.

·        Plocha bývalého kynologického cvičiště u lávky do Troje bude proměněna v rekreační palouk.

·        Plochy bývalých zahrádek a tenisových kurtů budou řešeny z největší části jako rekreační palouky. Zejména po obvodu budou doplněny nepřehuštěnými skupinami stromů a keřů, složení blízkého vltavskému luhu. Část těchto palouků může sloužit jezdeckým sportům, včetně jezdeckého okruhu.

Do rozhodnutí otázky rozvoje ÚČOV je vhodné uvedeným způsobem, tedy zejména založením rekreačních palouků, řešit celou plochu bývalých zahrádek, až ke stávající čistírně. Kultivace a zatravnění se vyplatí i jen na několik let, plochu není možné nechat v nynějším hrubě upraveném stavu.

Po ujasnění rozvoje ÚČOV je možné zbývající území řešit definitivně. Doporučujeme, aby součástí tohoto řešení bylo rozčlenění plochy někdejších zahrádek parkovou vodní plochou, vedenou napříč územím ostrova. Tato  vodní plocha by mohla být vložena do rozložitějšího terénního průlehu, který by zvětšoval povodňovou průtočnost území a zejména za povodně pomáhal přetékání vod z oblasti Královské obory, Malé říčky a Bubenče směrem k hlavnímu řečišti Vltavy. (Za povodně 2002 se jevila nedostatečná povodňová průtočnost Bubenečského území jako problém, uvedený průleh by do jisté míry nahrazoval neexistenci původního bubenečského ramene Vltavy.) Ku zvětšení povodňové průtočnosti území ostrova by rovněž přispělo částečné odstranění hráze na pravém břehu plavebního kanálu, která postrádá praktický smysl.

Práce na ostrově v roce 2003

Domníváme se, že i při dosud nedořešené dlouhodobé koncepci území je třeba v letošním roce pokračovat v rehabilitaci ploch postižených povodní. V převážné části ostrova je reálné provést v nadcházejícím jarním období další potřebné zásahy tak, aby bylo již letošní vegetační sezóny optimálně využito k zacelení škod a aby již v letošním roce bylo území kultivováno na úroveň, umožňující běžný rekreační provoz.

K tomu v jednotlivých částech území doporučujeme:

·        V areálu dř. ženijního útvaru, poté Technických služeb, provést demolice stávajících budov a plochu zarovnat. V dalším kroku (podzim 2003 ?) založit doprovodnou zeleň. Plochu by bylo možné využití například pro jezdectví.

·        V areálu jezdeckých oddílů, kde po povodni došlo k nadměrnému kácení dominantních topolů, založit potřebnou doprovodnou zeleň, skladbou odpovídající poměrům vltavského luhu. Za citlivé pokládáme sousedství jezdeckých areálů s řekou - v minulosti se zde vyskytovaly skládky, hnojiště a podobné. Nutno buď jednoznačně oddělit pozemky oddílů od pozemků Povodí Vltavy, nebo zajistit přístup od jezdeckých oddílů k řece kultivovaným způsobem.

·        Na břehu Vltavy mezi jezem Troja a lávkou (Povodí Vltavy, s.p.) provést dočištění, dorovnání, případně odstranit uvolněné pařezy. Plochu neupravovat strojově do geometrických tvarů, jako pozitivum využít břeh v podobě naplavené písčité a štěrkové pláže. V břehové části přiměřenou údržbou vést obnovu zaplavovaného háje (obrůstání pařezů, nálety), probírkami nebo naopak dosadbami prutů podporovat růst keřových vrb. V části nad břehem založit výsadbu s druhy tvrdého luhu.

·        V malém areálu Policie ČR u přístaviště odstranit budovu, naplaveniny, základy dalších budov a podobné, plochu zarovnat. Nová výstavba je zde nevhodná, Policie ČR tuto plochu sotva nějak využije. Funkčně by měla být spojena se sousedními plochami hájů a býv. výběhů koní.

·        Háje a býv. výběhy koní (poz. hl. m. Prahy č. 1893/7, k.ú. Bubeneč) - zejména ve východní části odstranit hromady naplavenin, které tam byly po povodni nahrnuty mj. ze sousedního jezdeckého areálu, plochu dorovnat. V západní části pozemku již byly provedeny základní obnovné výsadby stromů a keřů - tyto výsadby i vzrostlou vegetaci je třeba dál udržovat tak, aby se obnovily hodnoty ornitologické lokality (podrost, keřové patro,…).

·        Bývalé kynologické cvičiště (poz. hl. m. Prahy  č. 1893/3) - odstranit zbytky skládky naplavenin, povrch dorovnat, uvláčet, osít - založit a dál udržovat rekreační trávník.

·        Háje s ornitologickou lokalitou u cvičiště psů (poz. hl. m. Prahy 1893/5) - v části u cesty (1893/6) dokončit zarovnání terénu. Byly provedeny dosadby dřevin, ošetřovat a vést jako na pozemku 1893/7.

·        Pozemek Povodí Vltavy pod lávkou do Troje - břeh řeky a příbřeží. V břehové části dočistit a vhodnou údržbou vést obnovu řídkého zaplavovaného háje, pokud možno s větším podílem keřových vrb - níže po proudu je břeh zcela obnažený,což je pro růst vrb příznivé(jako na pozemku nad lávkou). V ploše nad břehem, která náleží k ornitologické lokalitě, provést dočištění (podílí se naše organizace) a v omezeném rozsahu dosadby. zejm. keřového patra (střemcha hroznatá,….).

·        Bývalé zahrádky a tenisové kurty - plochu uvláčet a dočistit, možno doplnit humózní materiál např. z čištění malé říčky, osít travní směsí. V dalším kroku (podzim 2003) možno provést obvodové a členící výsadby dřevin. Při těchto výsadbách by se měl uplatnit pravý topol černý (pokusné množení Průhonice?), dále dřeviny vltavského luhu - dub letní, jilmy, lípy. Zejm. z ornitologického hlediska jsou významné  výsadby bohatých skupin keřů - pozor na přirozené složení!

·        Obnovit cestu od býv. kynologického cvičiště k SV okraji ÚČOV - válcovaný štěrk?

Jelikož ve střední části Císařského ostrova leží několik větších pozemků hl. města Prahy, které vytvářejí prakticky souvislý celek stávající či budoucí zeleně, je vhodné je svěřit profesionální sadovnické firmě.

Budeme potěšeni, pokud nás budete o záměrech a vývoji v území Císařského ostrova informovat. Jsme připraveni v rámci našich skromných možností dál přispívat k rekonstrukci území, a to zejména pokud jde o údržbu a obnovu zeleně v hájích ve střední části ostrova.

Za ČSOP „Troja“

Ing. Tomáš Just Tomáš Kobylák
člen výboru předseda výboru

 

Nahoru

Volba kódování: [ Windows | ASCII | Mac | Latin2 | Unix ]
Náměty a připomínky k těmto stránkám můžete psát na adresu .
Copyright © 2006 01/30. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody "Troja"
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 08.07.2006