Závěr

Předchozí Obsah

Tato publikace Vás měla seznámit s bývalým Holešovickým ostrovem, územím, které je v současnosti velmi zanedbané, ale které se může z velké části proměnit v přírodní areál. Východní část ostrova bude zřejmě postižena při výstavbě metra a Blanky, rehabilitace ostrova by proto měla začít v části západní. V nejbližší budoucnosti záleží zejména na městu, městských částech a městských organizacích, jaké kroky podniknou a v jakém duchu budou naplňovat územní plán.

Žádáme všechny představitele města a městských částí, majitele pozemků na ostrově, členy sportovních klubů, sousedy, pracovníky firem a návštěvníky Holešovického ostrova, aby se zasadili o jeho proměnu. Aby se ostrov stal plnohodnotnou částí zelené Trojské kotliny.

Za pomoc při sestavování publikace velmi děkujeme panu Ing. arch. L. Honeiserovi, CSc., z Útvaru rozvoje města, paní R. Štědré z Jabloňky a panu O. Puklovi, vedoucímu jeznému jezu Troja.

 

Český svaz ochránců přírody,
01/30. základní organizace “Troja”
Středisko ochranářské výchovy
Vodárenská věž SOVVVa

Základní organizace vznikla v roce 1981. Má ccaa členů, převážně studentů vysokých škol.

Od svého vzniku se zabývá ochranou Trojské kotliny a ekologickou osvětou. K hlavním činnostem patří:

•  manuální péče o neudržovaná přírodní území na Císařském ostrově, jejich záchrana před ruderalizací,

•  pomoc při rehabilitaci technické památky – staré kanalizační čistírny v Bubenči

•  Na samotném Holešovickém ostrově jsme vícekrát čistili
některé příbřežní partie od odpadků, ošetřovali staré ovocné stromy v opuštěných sadech a lipové stromořadí na nedokončené protipovodňové hrázi.

•  připomínky k územnímu plánu, územním a správním řízením (dílčí úspěchy – např. příspěvek k odvrácení některých záměrů silničních staveb apod.),

•  akceptované návrhy nebo podpůrná stanoviska ke zřízení přírodního parku Drahaň– Troja, k vyhlášení památných stromů, k památkové ochraně staré kanalisační čistírny v Bubenči a rybářské osady v Troji,

•  publikace, zejm. “Trojská kotlina 1991”, “Trojská kotlina je zelená”, “Problémy a úkoly v ochraně a rozvoji Trojské kotliny v Praze”, “Trojská kotlina – příroda a památky”, “Vyplatí se jezdit autem?”.

•  sestavení Registru zanedbaných a nevhodně využívaných ploch a objektů v Trojské kotlině.

Dále ZO ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Praze 7 provozuje Středisko ochranářské výchovy Vodárenská věž:

•  oddíly a kluby pro mládež o celkovém počtu cca 100 členů,

•  soutěže pro neorganizovanou školní mládež (Zelená stezka–Zlatý list, Poznej a chraň Trojskou kotlinu, později pražskou přírodu),

•  přednášky pro školní mládež a učitele,

•  osvětové kampaně, např. za úspornost v automobilismu či rehabilitaci bývalého Holešovického ostrova v Troji.

Vaše připomínky, návrhy a poznámky k této publikaci či obecně k ochraně přírody v Trojské kotlině přivítáme na adrese 01/30. ZO ČSOP “Troja”, DDM Na výšinách 1000, 170 00, Praha 7.

Český svaz ochránců přírody, 01/30. základní organizace “Troja”, s vděčností přijme finanční dary od sponzorů k podpoře programů ochrany Trojské kotliny a ekologické výchovy mládeže. Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 7. Číslo běžného účtu 0207242549/0800.

 

Předchozí Obsah

 

Volba kódování: [ Windows | ASCII | Mac | Latin2 | Unix ]
Náměty a připomínky k těmto stránkám můžete psát na adresu jiri.hoffmann@volny.cz .
Autor:Milada Bernášková
Copyright © 2000 01/30. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody "Troja"
Naposledy upraveno:
29.10.2000