Kapitola 10

Předchozí Obsah Následující

 

10. Ochrana, správa a rozvoj hodnot Trojské kotliny

Právní ochrana přírodních hodnot Trojské kotliny vychází zejména ze zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Podle tohoto zákona jsou chráněna zvláště chráněná území, zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, jakož i celkový krajinný ráz, významné krajinné prvky a dřeviny rostoucí mimo les. V souladu se zákonem je zřízen přírodní park Drahaň - Troja. Ochranu ve smyslu tohoto zákona vykonává orgán státní ochrany přírody, kterým je Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí. Vyšší působnost připadá Ministerstvu životního prostředí. Některé pravomoci, například povolování kácení nelesních dřevin, jsou přeneseny na úřady městských částí.

Dub letní na Císařském ostrově
Dub letní na Císařském ostrově, u plavebního kanálu. Strom starý asi 120 let vyniká mohutností a neobvykle rozložitou, nízko rozvětvenou korunou. Spolu s navazující řadou starých stromů, topolů a dubů, je zbytkem břehového porostu původního ramene Vltavy. To bylo v této části zasypáno při stavbě plavebního kanálu na přelomu 19. a 20. století; jeho část se zachovala pouze v protější Malé říčce. Dub je dnes chráněn jako památný strom.

Chráněná území nejsou vystavena tzv. konzervativní ochraně (na zásadě nezasahování), nýbrž jsou udržována podle plánů péče, zpracovávaných orgánem st. ochrany přírody. Vykonávání údržby přísluší majitelům pozemků. Protože jde ve většině případů o pozemky města, zajišťuje ji a řídí rovněž Magistrát, a to buď přímo, nebo zprostředkovaně. Chráněná území v přírodním parku Drahaň - Troja spravuje Pražská botanická zahrada (Nádvorní 134, Praha Troja). Královskou oboru spravuje soukromá firma, řízená prostřednictvím Obvodního úřadu v Praze 7.

Právní ochrana kulturních památek vychází ze zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Podle tohoto zákona jsou vybrané objekty registrovány jako kulturní památky a je upraven režim jejich užívání. Výkonným orgánem je Magistrát hl. města Prahy, odbor památkové péče, a Ministerstvo kultury.

Celkový rozvoj Trojské kotliny určuje územní plán Prahy, zpracovávaný Útvarem rozvoje města a schvalovaný zastupitelstvem města. Územní plán a jeho dílčí části (např. generel Vltavy a územně plánovací studie některých vybraných území) určují, jakými způsoby lze nakládat s jednotlivými plochami území.

Statek v údolí Nad Trojou
Statek v údolí Nad Trojou

Záměry jednotlivých stavebních zásahů do území se projednávají v územním řízení (řízení o umístění stavby) podle stavebního zákona - č. 50/1976 Sb.. Územní rozhodnutí o umístění stavby přísluší Magistrátu, odboru územního rozhodování. Vlastní realisaci každé stavby pak předchází stavební řízení; stavební povolení vydávají podle povahy a významu stavby stavební odbory Magistrátu nebo úřadů městských částí.

Všeobecná koncepce ochrany Trojské kotliny, podporovaná iniciativou dobrovolných ochranářů a do značné míry akceptovaná správními úřady a zpracovávaným územním plánem, vychází z těchto zásad:

· Základní přírodní, kulturní a rekreační hodnoty Trojské kotliny jsou dány.
· Tyto hodnoty je třeba zejména soustavně udržovat a pěstivým způsobem rozvíjet.
· Nejsou přípustné zásahy, které by tyto hodnoty poškozovaly nebo ohrožovaly.
· Rozvoj území by měl jít především cestou odstraňování existujících nedostatků na tváři kotliny (např. zanedbaná území býv. Holešovického ostrova v Troji) a propojování jejích hodnot v souvislý celek (propojovací zeleň, rekreační komunikace,...).

Pohled na Troju z Jabloňky
Pohled na Troju z Jabloňky v roce 1928Podle fotografie pí. Štědré: V popředí Holešovický ostrov, vzadu vlevo Královská obora, vpravo Troja.

Adresář institucí:

Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí : Řásnovka 8, Praha 1.

Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozhodování : Pařížská 26, Praha 1.

Útvar rozvoje hl. m. Prahy : Hradčanské náměstí 8, Praha 1.

 

Předchozí Obsah Následující

 
Volba kódování: [ Windows | ASCII | Mac | Latin2 | Unix ]
Náměty a připomínky k těmto stránkám můžete psát na adresu jiri.hoffmann@volny.cz .
Autoři: Tomáš Just, Věra Mandáková, Miroslava Šmolíková, Jan Halík
Copyright © 2000 01/30. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody "Troja"
Naposledy upraveno: 22.09.2000