Přírodní památka “U Hájů”

Přírodní památka U Hájů, kterí byla vyhlášena v roce 1982,  se nachází mezi bývalou zemědělskou usedlostí Háje a náspem železniční tratě Pražský Semmering, v nadmořské výšce 340 – 360 m. 

Je tvořena mělkým údolím, které je zaříznuto do hornin středního ordoviku, tj. zhruba 470 miliónů let staré usazeniny dna hluboké pánve chladného, ordovického moře. Na téměř celém území jsou zastoupeny břidlicemi s menší vložkou křemenců místy vystupující ve střední a nejhlubší části údolí. Horotvorné pochody před 370 - 320 milióny lety vyzvedly celou oblast nad hladinu moře a zvrásnily jeho usazeniny. Oblast byla znovu zaplavena mělkým mořem až v období křídy zhruba před 96 - 87 milióny lety. Křídové moře zde zanechalo pískovce a jílovce uložené horizontálně na starších, zvrásněných horninách ordoviku. Uvnitř jílových poloh se nachází množství úlomků křídových rostlin i menší slojky uhlí, které zde byly po roce 1830 krátce těženy drobnými lomy a štolami. Pozůstatky křídového moře tvoří skalky a drobné výchozy lemující jihovýchodní hranu údolí. Svahy údolí jsou překryty sutí a svahovinami, dno údolí je pak vyplněno čtvrtohorními sedimenty potoka.

Z hlediska lesního porostu je toto chráněné území proměnlivé. Podél potoka je vyvinutý porost olše, na pískovcích jsou potom zbytky bikové doubravy s dominantním dubem zimním (Quercus petraea).

Nejcennější částí této přírodní památky je louka v severovýchodní části území, na jejímž svahu je několik pramenišť s vodou obohacenou vápníkem. Na této louce se vyskytují mokřadní a luční společenstva s výskytem vzácnějších druhů jako je prstnatec májový (Dactylorrhiza majalis), ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus), hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum) nebo suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium). V okolí pramenů s vápenitou vodou jsou vyvinuta společenstva s vzácnějšími druhy ostřic,  ostřice Davallova (Carex Davalliana) či ostřice trstnatá (Carex caespitosa).

Z hlediska fauny je tato lokalita význámná i kvůli výskytu ohrožených druhů obojživelníků jako je kuňka obecná (Bombina bombina), ropucha zelená (Bufo viridis) a skokan hnědý (Rana temporaria), z plazů je zde slepýš křehký (Anguis fragilis), a  vyskytují se zde i mokřadní fytofágní druhy brouků jako např. z mandelinkovitých Plateumaris rustica, Galerucella pusilla a z nosatcovitých Apion modestum.

Na území je velké množství lesního a zpěvného ptactva např. strakapoud velký (Dendrocopos major), sojka obecná (Garrulus glandarius) a další .

A co zde děláme my ?

Cílem ochrany přírodní památky U Hájů je zachování hodnotných mokřadních společenstev na výstupech vápenitých pramenů a současně i celého mělkého údolí u bývalé usedlosti Háje. Péče o území spočívá především v letním a podzimním kosení louky, nahrazující tradiční hospodaření (pastvu, kosení) v minulosti. Bez tohoto kosení by louka postupně zarůstala a vzácné druhy by vymizely. Tato péče se zdá býti úspěšnou, protože v roce 2006 jsme zaznamenali kolem 210 jedinců prstnatce májového, což je proti počátečním stavům z roku 1997, kdy jsme s údržbou tohoto území začali, velký nárůst.

Dalším důležitým úkolem je udržet celé území v co nejvíce přírodě blízkém stavu. To obnáší likvidaci černých skládek, plošný sběr odpadků apod. Naším úkolem je též udržovat hranice této přírodní památky. Hranice území jsou vyznačeny červenými pruhy na stromech a cedulemi se státním znakem. V celém území platí stavební uzávěra a další ochranná opatření, vyplývající z příslušné vyhlášky.

Naše základní organizace Českého svaz ochránců přírody se o toto území stará od roku 1997, na základě smlouvy s Magistrátem hl.m.Prahy.

       

 Nahoru

Volba kódování: [ Windows | ASCII | Mac | Latin2 | Unix ]
Náměty a připomínky k těmto stránkám můžete psát na adresu .
Copyright © 2006 01/30. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody "Troja"
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 08.07.2006