Současnost

Předchozí Obsah Následující

V dnešní době je Holešovický ostrov z velké části zaneřáděn. Jde zejména o staveništní dvory a sklady, provizorní stavby, zanedbané zahrady a bývalá zahradnictví. Zbytek ostrova zaujímají sportovní základny a hřiště, pás pozemků podél Vltavy patří Povodí Vltavy, a.s. Některé plochy jsou dle územního plánu rezervovány pro stavební, zvláště dopravní záměry.

Panorama Holešovického ostrova z "Trefilovy hlíny".
Panorama Holešovického ostrova z "Trefilovy hlíny", 1999: v popředí areál Doprastavu, vpravo Černý vrch - Jabloňka

Zařízení stavenišť, skladové a manipulační plochy

"Uvítací ohrada" skládky správy komunikací v Povltavské ulici pod Jabloňkou (1999).
"Uvítací ohrada" skládky správy komunikací v Povltavské ulici pod Jabloňkou (1999).

Jde hlavně o pozemky ve východní půlce ostrova, po obou stranách tramvajové trati. Hlavními vlastníky či správci jsou město Praha a některé městem zřizované organizace (Výstavba inženýrských staveb, Dopravní podnik, Technická správa komunikací,…). Vedle nedávno postaveného diplomatického areálu se doposud nachází staveniště, patřící Diplomatickému servisu ČR.

Tyto plochy jsou nejostudnější z celého ostrova. Skladiště stavebních materiálů, deponie zeminy a písku, velké vyasfaltované plochy, oplocení z vlnitého plechu a provizorní domy a buňky, jejichž životnost dávno skončila. Toto území láká k různým černým skládkám - o tom svědčí nejviditelnější kriminální případ v dějinách Holešovického ostrova. V roce 1998 nechala pochybná stavební firma jistého pana T. k protipovodňové hrázi poblíž tramvajového mostu navézt horu stavebních výkopků. Úřady ani majitelé pozemků nic nezmohli a hora se na bývalém ostrově tyčí dál. Zatím ještě nezarostla náletovými dřevinami, a proto je vyhledávána jako místo středně dalekého rozhledu. Dá se z ní přehlédnout velká část Holešovického ostrova, zejména staveništních ploch.

Zrušené zahradnictví u tramvajové trati (1997).
Zrušené zahradnictví u tramvajové trati (1997).

Skládkování zemin je na Holešovickém ostrově nežádoucí, protože se jedná o záplavové území – uložený materiál by bránil průtoku povodně a zvyšoval kulminační hladinu. Kromě toho ostrov není pražskou periferií a jeho poloha v Troji ho předurčuje k využití jinému, především rekreačnímu a sportovnímu.

Stavby

Vedle staveništních domů a buněk se na ostrově nacházejí další drobné stavby – sportovní základny, zahrádkářské boudy, budovy na pozemcích bývalého zahradnictví. Opuštěné zahradní boudy a staveništní objekty jsou vyhledávány bezdomovci, kteří tu přes léto vytvářejí již poměrně početné společenství. Nové budovy by se na ostrově povolovat neměly, provizorní staveništní domy a načerno postavené objekty by naopak měly být odstraněny, a to již z důvodů protipovodňové ochrany.

Sport

Louka lemovaná stromy, v západní části ostrova, slouží jako cvičná plocha jezdeckému klubu. Pod diplomatickou čtvrtí se rozprostírá fotbalové hřiště Sokola Troja. U konce protipovodňové hráze stojí vodácká základna - bývalá vorová propust byla přeměněna na “divokou” vodu. Ve východní části ostrova leží velké hřiště rugby a velmi blízko u mostu Barikádníků jsou tenisové dvorce.

Zátiší u Povltavské "ulice" (1999).
Zátiší u Povltavské "ulice" (1999).

Vedle tramvajové trati se nachází softbalové hřiště, které se nedávno rozšířilo na dříve zanedbané pozemky u protipovodňové hráze. Vznik areálu je provázen i výsadbami stromů a je příkladem svépomocné regenerace části území, prováděné sportovním klubem Sabat.

Organizovaný a klubový sport na ostrově převládá, možná zatím chybějí nenáročné sportovní plochy, přístupné veřejnosti.

Zeleň

Na ostrově se nachází několik dominantních starých stromů. Mohutné topoly rostou na západní části protipovodňové hráze a podél Povltavské cesty. Dva krásné jilmy jsou u fotbalového hřiště Sokolu Troja.

Hodnotné lipové stromořadí roste na nedokončené protipovodňové hrázi, právě toto místo je však bohužel z části ohrožováno dopravní výstavbou, o níž se zmíníme později. Louku sloužící jezdeckému klubu ohraničuje vzrostlý topolový háj, přimíšeny jsou vrby, jasany, javory. Neudržovaný topolový a akátový háj roste před kolejemi vysokých škol u mostu Barikádníků.

Architektonické kontrasty: vysokoškolské koleje pod Černým vrchem - Jabloňkou (1999).
Architektonické kontrasty: vysokoškolské koleje pod Černým vrchem - Jabloňkou (1999).

Na území, které bylo ponecháno samo sobě, se objevují nálety. Podél řeky, podél plotů a na opuštěných plochách vyrůstají mladé stromky, zejména topoly, ale také duby letní. Nálety mohou být dobrým základem budoucí stabilní zeleně ostrova. K jejich přednostem patří velká odolnost a nízké udržovací náklady. Postupnými udržovacími zásahy by se jen podporovaly domácí druhy (dub letní, topol černý, lípy, jasany, javory, . . .) a potlačovaly nežádoucí nepůvodní druhy (trnovník akát, javor jasanolistý, . . .)

Pás zeleně podél řeky spoluvytváří důležitou migrační cestu, vltavský biokoridor, zařazený do prvků ÚSES.

Ve zrušených zahrádkách a zahradnictvích najdeme stromy ovocné - dožívající staré a někde z odkopků či ze semen vyrůstající mladé. Na ostrově zůstalo i několik funkčních zahrádek a zahradnictví, jejichž zeleň tomu odpovídá. Za zmínku stojí starý hrušňový sad vedle fotbalového hřiště. Stromy nikdo neošetřuje, ale mnohé jsou stále ještě v dobrém stavu.

Plocha bývalého zahradnictví vedle tramvajové trati a pozemky bývalého Státního statku Praha ve středu ostrova zůstaly po roce 1990 ležet ladem. Od té doby zarůstají plevelem a buření.

V důsledku neujasněnosti vlastnických vztahů a koncepce rozvoje území chybí údržba porostů – kosení, prořezávání náletů, ošetřování stromů, doplňkové výsadby. Zejména stromy, staré i nálety, by měly být využity při vytváření nového rázu území.

Stav bývalého Holešovického ostrova v roce 1999
Stav bývalého Holešovického ostrova v roce 1999
Přírodní plochy připomínající starý Holešovický ostrov.
V sousedství fotbalového hřiště trojského Sokola se dodnes zachovaly přírodní plochy, v nichž poznáváme starý Holešovický ostrov (1999).
Starý ovocný sad předsavuje pozoruhodné útočiště přírody.
Starý ovocný sad představuje pozoruhodné útočiště přírody (1999).
"Barbizonská" scenerie na bývalém Holešovickém ostrově.
"Barbizonská" scenerie na bývalém Holešovickém ostrově (1999).
Okraj fotbalového hřiště trojského Sokola s dvojicí hodnotných filmů.Okraj fotbalového hřiště trojského Sokola s dvojicí hodnotných jilmů

 

Předchozí Obsah Následující

 

Volba kódování: [ Windows | ASCII | Mac | Latin2 | Unix ]
Náměty a připomínky k těmto stránkám můžete psát na adresu jiri.hoffmann@volny.cz .
Autor:Milada Bernášková
Copyright © 2000 01/30. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody "Troja"
Naposledy upraveno:
28.10.2000